Medezeggenschapsraad


Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel ouders als medewekers van de school. De MR heeft als voornaamste doel om de medezeggenschap van ouders en medewerkers te waarborgen bij het nemen van beslissingen binnen de school. De MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft specifieke bevoegdheden en taken.

De MR denkt mee over o.a.:

  • hoe invulling gegeven zal worden aan de zorg binnen de school
  • hoe invulling gegeven zal worden aan de ICT binnen de school
  • jaarlijkse personele bezetting
  • jaarlijks de materiële begroting
  • het schoolplan

Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren (ouders of leerkrachten) en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding.Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de zaken waar de MR zich mee bezig houdt. 

De MR van IKC Waterrijk bestaat uit een oudergeleding en een lerarenvertegenwoordiging. De raad vergadert periodiek een aantal malen per schooljaar. Hierbij is de directie ook deels aanwezig. 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de bovenschoolse belangen in het oog. Dit betekent alle scholen die onder Allente vallen een lid in de GMR hebben. Voor meer informatie over de GMR kunt u kijken op de website van Allente.

Agenda MR: